Archive for Oktobro, 2006

Article sur Le Taurillon

Oktobro 30, 2006

Je viens de lire un très bon article entitré L’Europe a-t-elle besoin d’une langue commune ? L’auteur de l’article a bien recherché sont sujet, et présente de manière très équilibé la langue Espéranto et des arguments pour et contre son utilisation comme solution à cet éventuel besoin.

Rien de plus à dire à ce propos, sauf : prenez le temps de le lire !

http://www.taurillon.org/L-Europe-a-t-elle-besoin-d-une

Advertisements

Global Voices in Esperanto

Oktobro 21, 2006

It was the Global Voices summit in London (Dec. 2005) that inspired me to start blogging. I attended the summit to mention Esperanto to people, as one way to breach the huge language barriers that block the free flow of information between peoples, countries and continents.

As the Esperanto-language blogosphere keeps on growing, it has had a mention or two on Global Voices in the intervening ten months, with the latest (“A trip through Esperanto-land“) appearing today. Hopefully, on Esperanto Day this year (December 15th) a good number of blogs across the world will be posting bilingually about language issues.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

As I said at the summit last year, I believe the use of English as an international language to be ultimately incompatible with the aims of Global Voices. The use of any national language in an international role blesses the native speakers of that language with a large, perpetual, but often overlooked advantage over the other 90-odd percent of the global population — hardly conducive to a free, two-way flow of information between all world citizens, when participation in most countries is restricted to a small, highly educated elite, and even then only as second-class participants behind the native speakers (in terms of power of expression, ease of participation and risk of looking foolish through making mistakes).

The fact that English also happens to be the language of the USA also makes many people uncomfortable. Without getting into a debate about US foreign policy, I don’t think it’s too contentious to say that the US is currently regarded by many across the world as at least in some way threatening — some would go further and say “bullying”, “aggressive”, and worse — and having their language imposed in international relations is, I believe, resented by many.

However, even accepting all of the above, it’s undeniably true that many more people speak at least some English today than any other language, and that situation’s not going to change this month or next. Given that as a starting point, it would be somewhat foolish and counter-productive for any international project to do anything rash like banning its use on purely idealistic grounds. We have to start from somewhere.

Looking to the future though: translation certainly has a valuable place, but it is famously labour-intensive; English as a second language will undoubtedly play a large role for some time to come, possibly being threatened by Spanish and/or Chinese in the not-too-distant future; but Esperanto is also a solution that is currently in use on all continents, has a growing number of speakers and readers, and presents a much more egalitarian, neutral (not to mention significantly easier to master) complement to national languages.

Global Voices en Esperanto

Oktobro 21, 2006

Estis la Pintkunveno de Global Voices* en Londono (Dec. 2005) kiu instigis min ekblogi. Mi ĉeestis la kunvenon por mencii Esperanton kiel unu el pluraj vojoj tra la gigantaj lingvaj bariloj, kiuj malhelpas la liberan interŝanĝon de informoj inter popoloj, landoj kaj kontinentoj. [*Global Voices = Tutmondaj Voĉoj]

Dum la esperantlingva blogaro daŭre kreskas, ĝi ricevis plurajn menciojn ĉe Global Voices, lastfoje hodiaŭ kun artikolo “Vojaĝo tra Esperantujo“. Ni esperas, ke la kampanjo pri la ĉi jara Esperanto-Tago aperigos dulingvajn artikolojn ĉe diversaj blogoj tra la mondo.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Kiel mi diris dum la kunveno pasintjare, mi kredas, ke la uzo de la angla kiel internacia lingvo ne kongruas kun la celoj de Global Voices. La uzo de iu ajn nacia lingvo en internacia rolo benas ties denaskulojn per granda, porĉiama, sed ofte preteratendita avantaĝo super la aliaj naŭdek-kaj-kelkaj elcentoj de la mondanaro — jen situacio apenaŭ ema al libera, dudirekta fluo de informoj inter ĉiuj mondcivitanoj, kiam partopreno en plej multaj landoj estas rezervita por malgranda, alte edukita elito, kaj eĉ tiam nur kiel duarangaj partoprenantoj malantaŭ la denaskuloj (rilate al esprimopovo, facileco de partopreno kaj risko de stultaspekto pro lingvaj eraroj).

La fakto, ke la angla ankaŭ estas la lingvo de Usono maltrankviligas multajn. Sen voli lanĉi debaton pri usona ekstera politiko, mi kredas, ke ne estas tro kverelige diri, ke Usonon konsideras multaj tra la mondo kiel almenaŭ iel minaca — kelkaj dirus “tiraneca”, “agresema” kaj pli — kaj deviga uzo de ties lingvo por internaciaj rilatoj rankorigas multajn.

Tamen, eĉ akceptinte ĉion ĉi, ne eblas nei ke multe pli da personoj aktuale parolas almenaŭ iom de la angla ol iu ajn alia lingvo, kaj tiu situacio ne tre baldaŭ ŝanĝos. Kun tio kiel ekirpunkto, estus iom malsaĝe kaj sensence por iu ajn internacia projekto fari ion radikalan kiel malpermesi ĝian uzon pro unike idealecaj kialoj. Ni devas ekiri de ie.

Por la venonteco, tamen: la tradukado certe havas valoran lokon, sed ĝi estas fame laborraba; la angla kiel dua lingvo sendube grande rolos dum la tuja venonteco, kun eventuala konkurenco de la hispana kaj/aŭ la ĉina; sed ankaŭ Esperanto estas solvo aktuale uzata ĉiukontinente de kreskanta nombro de parolantoj kaj legantoj, kaj reprezentas multe pli egaligecan, neŭtralan (sen diri multe pli facile ellerneblan) kompletigaĵon al naciaj lingvoj.

La sola esperantlingva blogo ĉe WordPress.com…?

Oktobro 18, 2006

Ŝajnas, ke iu norvego kredas, ke li havas la ununuran esperantlingvan blogon ĉe WordPress.com, kvankam ĝi ekzistas de malpli da tempo ol tiu ĉi. 🙂

Mi provis lasi komenton ĉe lia blogo antaŭ kelkaj tagoj:

Ĉu vere vi ne vidis aliajn esperantlingvajn blogojn ĉe WordPress.com? La mia ekzistas jam de pli longa tempo ol tiu ĉi, kaj ja aperas en la listo alligita ĉi supre. 🙂 Tion dirinte, mi jam rigardis plurfoje tiun liston kaj neniam antaŭe rimarkis iun ajn alian esperantlingvan blogon, ekz. tiun ĉi. Ili kaŝas nin unu de la alia!

Depost julio, aperas ankaŭ la retejo de la esperantigo de Conspectus rerum Latinus.

…sed ĝi ankoraŭ ne aperis. Tre aktive subtenita blogo, ĉu ne?

Pardonu min, mi diras tion nur ŝerceme. Estas tre bone kaj kontentige vidi la pligrandigon de la esperantlingva blogaro.